به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Wednesday, 29 August 2012

ارتش آزاد مردمی ایران


لطفا اطلاع رسانی کنید

درود بر همه ایرانیان

خواستار ایرانی آزاد وبدون وابستگی دینی وارگانی هستیم ،حکومت اسلامی و وابستگی های پیشین ایران را نیز رد میکنیم ، ولی با همبستگی باتمامی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی قصد بر ریشه دار کردن ارتشی بی واسطه،بدون وابستگی وارتشی مردمی داریم ،چیزی که سالهاست ایرانیان از تجربه آن محکوم بوده اند ،پرچمی بدون آرم و وابستگی طلب میکنیم ،به همه اپوزیسیون ها احترام میگذاریم واز همه دعوت به همکاری میکنیم ویا بهتر بگویم از همه مردم با هر نوع گرایشی در خواست پیوستن به این ارتش مردمی را داریم ، رئیس ومرئوسی در کار نیست وبا اضافه شدن دوستانی که در این زمینه میتوانند موثر باشند حتما در راستای بهتر سازماندهی شدن این نهاد تعدادی لیدر انتخاب خواهد شد ولی یادمان باشد دیگر میخواهیم از حکومت های دیکتاتوری وتک نظری جدا شویم پس هر ایرانی میتواند یک ایرانی باشد،سرش را بالا بگیرد وجلوی هیچ فردی احساس ضعف نکند
امید وارم بتونیم برای یک بار هم شده تمامی افکار وتعصبات فکری خودرا کنار گذاشته و به میهنمان فکر کنیم 
فعلا برنامه ای جز تشکیل این ارتش نیست ومطمئنا هر نوع برنامه ریزی برای فعالیت های بعدی با نظرات اعضا انجام میشود

صفحه فیس بوک
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-Free-Army-of-IRAN/352231471519129

No comments:

Post a Comment