به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Sunday, 12 August 2012

خدایا گر توانی پاسخی ده

خوابیدی تو بی لالایی و قصه
بخواب آروم که دنیاتوی خوابه
تا دیروز فکر نان ومرغ وبنزین
از امروز بی خیال زنده هایی
زبان روزه در روز شب قدر
به بزم شاه دنیا میروی تو
خدایا بشنو نجوای وطن را 
وتنها پاسخی ده مردمم را
کدامین آیه وفتوای دینت 
عزاب پادشاه مردم بگیرد
                                                       

                                                                                                                              فریاد   

No comments:

Post a Comment