به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 10 August 2012

جنبش مردمی دولت غیر متعهد


این یک فراخوان نیست ،تنها دعوت به یک مشارکت ملی است ،مهم نیست چه لباسی بر تن داریم وزیر چه پرچمی هستیم مهم این است هدف یکسان است ،هدف آزادی وطن است 

همیشه بهتریم وقت برای جلوه دادن اعتراضات وصدای عمومی

 استفاده از بستر های امنیتی ومراسمات ویژه است ،شاید سخت به نظر برسد ولی مسئله مهم این است  در این جور مواقع دولت در حضور نمایدنگان دیگر کشورها وخبرگزاری های خارجی نمیتواند همانند سال 88 از هر نوع وسیله ای برای پایان دادن به این موضوع استفاده کند ،اجلاسی که جمهوری اسلامی در 9،8،7 و دهم شهریور تدارک دیده بهترین فرصت برای نشان دادن اعتراض مردم به کشورهای دنیاست وهمانطور که میدانید در حضور نگاههای بین المللی دولت ایران نمیتواند به زور اسلحه مردم را ساکت کند ،و میتوان در 4 روز سوریه ای دیگر به دنیا نشان داد
اجلاس عدم تعهد را به جنبش مخالف رژیم غیر متعهد ایران تبدیل کنیم
بهتـرین فرصت برای ایجاد ارتش آزاد ایران فرا رسیده ،فارغ ار هرنوع گرایشی ،جنبش سبزیها ،سلطنت طلبها و... هم اکنون وقت آشتی ملی است ،زمان اندک است، نفس کم مانده باقی

No comments:

Post a Comment