به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Monday, 27 May 2013

پیرمرد شیر دل وخامنه ای قرم ساق


No comments:

Post a Comment