به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 7 June 2014

نامه متین فرزند سراج میردامادی

قابل توجه آقای مصلحی که همه رو تشویق به بازگشت میکنند 
این نامه متین پسر سراج میردامادی هست که با این که برایش نوشتن به فارسی سخت است ولی باری پدرش نوشته
او 29 روز است که دیگر با کودکان فرانسوی بازی نمیکند وبه آنها میگوید من همچون شما نیستم پدرم در ایران در زندان است 
آقای روحانی رسیدگی کن 
نامه این بچه رو رسیدگی کن حداقل

No comments:

Post a Comment