به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Monday, 7 March 2011

مردانگی

در روزگارانی که مردانگی نایاب شده، همچنان مردان وطنم جلوی ظلم وحرف زور گردن کج نمیکنند،در روزگارانی که مردم دنیا نان به نرخ روز میخورند ، مردان وطنم نان ستمگر را نمیخورند و50 روز 50 روز اعتصاب غذا میکنند ،در روزگارانی که کارمندی به خاطرترس از کسر حقوق حاضر به رای دادن میشود ،شیر مردان وزنان کشورم در حبسی یکساله وبی ملاقاتی حاضر 
به رای دادن نمیشوند
ودر روزگارانی که همه مردم در لحظه سال تحویل در کنار خانواده شان هستند مردان وطتنیم در کنار ملت ایران هستند ودر تنهایی ودر زندان سال را سپری میکنند
مردانگی یک کلمه نیست ،مردانگی یعنی معرفت ،یعنی آزادگی ،یعنی ایستادگی ،یعنی میرحسین ورهنورد وخزعلی

علی یارتان

No comments:

Post a Comment