به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Saturday, 7 December 2013

واخواهی

هشت سال گذشت ، هشت سال با ناامیدی گذشت ، با خون ، باد یاد از یاد رفتگان،با حصر وبا ذلت 
دوره جدیدی از سناریوی جمهوری اسلامی شروع شده بی آنکه کسی حاظر باشد پاسخی برای جنایات هشت سال گذشته باشد ،  اگر چه چیز چندان عجیبی نیست چون تا دادخواستی نباشد متهمی نیست 
احمدی نژاد مسئول مستقیم جنایات هشت سال اخیر است واینقدر خود را بزرگ تصور میکند که حتی دادگاههای جمهوری اسلامی را در شان خود نمیداند وبی آنکه کوچکترین هراسی از کرده خود داشته باشد قوه قضاییه را نیز به تمسخر میگیرد ، این مرد همان شهرداری است که در پیش از اولین دوره ریاست جمهوری خویش در ویدئوهای تبلیغاتیش از تمیز کردن جوبهای شهری با دست خودش حرف میزد وخود را نوکر ملت مینامید وحال این قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی است که مکانی در شان شخصیت ایشان نیست، آقای احمدی نژاد که تنها از روی ادب آریایی تو را آقا خطاب میکنم اگر هیچ دادگاهی نباشد ویا تو در هیچ محکمه ای
محکوم نشوی این را بدان که تو هم اکنون یکی از بزرگترین جنایت کاران تاریخ کشورم هستی وبدین ترتیب نامت برای همیشه
درتاریخ ایران ثبت خواهد شد


No comments:

Post a Comment