به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Tuesday, 12 March 2013

مادر هوگو چاوز در آغوش رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران

آقای محمود احمدی نژاد اینقدر از حال و روز کشور و مردم دور افتاده ای که وقتی مادر ستار بهشتی چندی پیش ضجه میزد وسراغ نامردانی که روح از بدن عزیزش ربوده بودند میگرفت ،آغوشی که باز نشد هیچ  حتی پیامکی نیز از جانب مسئولین  دریافت نشد که نشان از  تاثر بانیان نظام داشته باشد ، امروز وقتی این عکس را دیدم تنها چیزی که یادم آمد بیش از هر چیز از عدم آگاهی مدیران کشور با مشکلات مردم مطلع شدم ،آنقدر فاصله ها بسیار است که با کیلومترها نامه وعریضه رسیدن میسر نیست ، آنقدر از مشکلات مردم دور هستید که نمیدانید که مردم چگونه سر گرسنه بر سر بالش تحریم میگذارند ،خواب خوش بر مردم من تحریم شده وشما در فکر برادر از پدر سوا و از مادرجدای خود هستید 
        برقرار باشید واستوار
اگر چه مردانگی از هر دو بهتر است 
                   فریاد


No comments:

Post a Comment