به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 1 February 2013

آرزوهای بزرگ


آرزو دارم بمیرم
 ،دیگر در این دنیا نباشم 
،تنها یک روز خوب داشته باشم
،بخیر بگذره
ماشینم که توقیف شده بگیرم 
.
.
اینها آرزوهای بزرگ ملت ایران است 
جایی که عدالت وحقوق انسانی سالهاست مرده

No comments:

Post a Comment