به تارنمای جــارچــی خوش آمدید


هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو نیست ، همه طنزها خنده دار است ولی هر نوشته خنده داری طنز نیست .

Friday, 6 March 2009

رئیس جمهور محبوب من

رئیس جمهور محبوب من 

1 comment: